Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Datum: 15-02-2018

Artikel 1: Algemeen

 

1.1    In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de hierna omschreven betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven:
– Duivenarts: De gebruiker van deze algemene voorwaarden.
– Klant: De wederpartij van Duivenarts .
– Order: Iedere opdracht van de Klant om een Product te leveren.

1.2    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat door of namens Duivenarts wordt gedaan, elke met Duivenarts gesloten overeenkomst, elke door Duivenarts aan de klant verrichte levering en elke door of namens Duivenarts verrichte handeling, tenzij in het aanbod, de overeenkomst op bij de levering uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

1.3    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Duivenarts gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Duivenarts niet.

1.4    Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

1.5    Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2: Aanbod en prijs

 

2.1    De op de website van Duivenarts of anderszins door Duivenarts weergegeven Producten en de daarbij vermelde prijzen, binden Duivenarts niet en zijn geen aanbod in de zin van de wet, maar slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een Order.

2.2   Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.3   Het aanbod is vrijblijvend. Duivenarts is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

2.4   Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2.5    Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.Duivenarts kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

2.6    Alle prijzen van de Producten zijn uitgedrukt in Euro’s.

2.7   Alhoewel Duivenarts ernaar streeft om fouten bij het weergeven van de prijzen van haar Producten op de website te voorkomen, kan een Klant nimmer een gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van de op de website vermeldde prijzen ontlenen.

2.8  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Duivenarts niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 3: Betaling

 

3.1   Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen.

3.2   De door Duivenarts aan de Klant verzonden schriftelijke bevestiging geldt als factuur.

3.3   De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Duivenarts te melden.

3.4   Is de betaling niet ontvangen na de 7 werkdagen zoals benoemd in artikel 3 lid 1 zullen wij de bestelling annuleren.

 

Artikel 4: De levering

 

4.1   Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

4.2   Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ons kenbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 5: Retourneren van Producten.

 

5.1 Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Duivenarts dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Duivenarts.

5.2  Uitsluiting herroepingsrecht

  1. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

 

Artikel 6: Garantie

 

6.1   Wel te rekenen vanaf het moment van totstandkoming van de bestelling, dat de Producten aan de bestelling beantwoorden, dat zij de eigenschappen bezitten die in de bestelling zijn vermeld en dat zij de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik van de producten nodig zijn en waarvan de Klant de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 

7.1 Duivenarts is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van een Product, tenzij de Klant bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Duivenarts. Duivenarts is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die de klant of enige derde lijdt als gevolg van het feit dat een door Duivenarts geleverd Product niet gebruikt kan worden, tenzij de Klant bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Duivenarts.

 

Artikel 8: Privacy

 

8.1    Door het plaatsen van een bestelling worden gegevens aangaande de Klant door Duivenarts opgeslagen. Op schriftelijk verzoek van de Klant zal Duivenarts aan de Klant opgave doen van de door Duivenarts opgeslagen gegevens. De gegevens aangaande de Klant zullen door Duivenarts nimmer aan enige derden worden verstrekt, tenzij Duivenarts op grond van de wet tot verstrekking verplicht is of Duivenarts de Overeenkomst met de Klant niet kan uitvoeren zonder verstrekking van de gegevens.

 

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

9.1  Op alle met tenzij Duivenarts gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 9.2  Het Nederlands recht is van toepassing ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline Privacycentrum Privacy-instellingen